طراحی مهندسی

مهندسین ما در ابتدا پس از محاسبات بارگذاری ها بر اساس نرم افزار های مربوطه پیشنهادات اولیه فنی خود را در قالب
نقشه ها و مدل سازی پروژه به کارفرما ارائه می دهند.پس از تایید پیشنهادات توسط کارفرما ، این شرکت نقشه کلیه
جزئیات را ارائه و کلیه هزینه ها را برآورد می نماید.

 

   
نرم افزارهای مورد استفاده مهندسین این شرکت تنها مختص محصولات اولما می باشد و به راحتی کلیه محاسبات
مهندسی را در خصوص انواع چیدمان محصولات بر اساس میزان بارگذاری انجام می دهند. خروجی این نرم افزار ها
(Graf System & Diamonds)تعداد و نوع چیدمان کلیه محصولات مصرفی به انضمام نقشه های اجرایی و برآورد
هزینه ها می باشد.

 

 


 
 

نمونه نقشه های مورد ارائه این شرکت به فرمت زیر می باشد :

 

 

این متن را در گوگل محبوب کنید