بست و اتصالات و ملحقات

 

فک سه قلو
Triplet head
 

     بست کششی 
Tension coupler
 

بست سوکتی
 coupler 48 with spigot
 

    بست کوپلر
( گردان  و  ثابت)
Swivel & Right angle coplers

 

این متن را در گوگل محبوب کنید