سقف های موقت

فراهم آوردن یک فضای ایمن با دهانه های عریض جهت کارهای مرمتی بنا ، پاویون ها و غیرهیکی از کاربردهای سیستم داربست بریو می باشد.
در ابتدا سقف بر روی زمین مونتاژ می شود و نهایتا با جرثقیل جابجا می گردد . تمهیدات سقف موقت شامل ساپورت ها ، تیرها ، شیت ها و اعضای استاندارد سیستم داربست بریو می باشد .
 


 

این متن را در گوگل محبوب کنید