سکوی کارزیرپایی مکمل  
Compelementary Platform
 

    زیرپایی پخ دار  
Crossing Platform
 

زیرپایی 
Platform
 
  زیرپایی دریچه دار
Trapdoor Platform

 

این متن را در گوگل محبوب کنید